Stop Price 08:09 11:59 16:39
ZHP.GARA 08:09 11:59 16:39
BLAGOY KASABOV1.00lv 08:11 12:01 16:41
8-mi DEKEMVRI1.00lv 08:12 12:02 16:42
K Z 1.00lv 08:13 12:03 16:43
DZHANAVARA1.00lv 08:17 12:07 16:47
KALIN-21.00lv 08:18 12:08 16:48
LYUBEN KARAVELOV-21.00lv 08:18 12:08 16:48
NARODNI BUDITELI-21.00lv 08:19 12:09 16:49
TSENTAR/Asparuhovo/-21.00lv 08:20 12:10 16:50
ZORA-21.00lv 08:21 12:11 16:51
RAZKL KANTARA1.00lv 08:31 12:21 17:01
KANTARA1.00lv 08:32 12:22 17:02
GROBISHTEN PARK1.00lv 08:35 12:25 17:05
RAZKLON KRUSHKITE2.10lv 08:45 12:35 17:15
KRUSHKITE2.10lv 08:47 12:37 17:17
Stop Price 09:15 12:40 17:20
KRUSHKITE 09:15 12:40 17:20
RAZKL KRUSHKITE1.00lv 09:19 12:44 17:24
RAZKLON KANTARA1.00lv 09:26 12:51 17:31
GROBISHTEN PARK1.00lv 09:29 12:54 17:34
KANTARA1.00lv 09:32 12:57 17:37
ZORA1.60lv 09:37 13:02 17:42
TSENTAR/Asparuhovo/2.10lv 09:39 13:04 17:44
NARODNI BUDITELI2.10lv 09:40 13:05 17:45
LYUBEN KARAVELOV2.10lv 09:40 13:05 17:45
KALIN2.10lv 09:41 13:06 17:46
DZHANAVARA2.10lv 09:42 13:07 17:47
K Z2.10lv 09:46 13:11 17:51
8-mi DEKEMVRI2.10lv 09:47 13:12 17:52
MAKEDONSKI DOM2.10lv 09:49 13:14 17:54
DIMCHO DEBELYANOV-22.10lv 09:51 13:16 17:56
ZHP Gara-22.10lv 09:53 13:18 17:58