Stop Price 08:11 12:01 18:39
ZHP.GARA 08:11 12:01 18:39
BLAGOY KASABOV1.00lv 08:13 12:03 18:41
8-mi DEKEMVRI1.00lv 08:14 12:04 18:42
K Z 1.00lv 08:15 12:05 18:43
Pod mosta/Za Asparuhovo1.00lv 08:20 12:10 18:48
DZHANAVARA1.00lv 08:21 12:11 18:49
KALIN-21.00lv 08:22 12:12 18:50
LYUBEN KARAVELOV-21.00lv 08:22 12:12 18:50
NARODNI BUDITELI-21.00lv 08:23 12:13 18:51
TSENTAR/Asparuhovo/-21.00lv 08:24 12:14 18:52
ZORA-21.00lv 08:25 12:15 18:53
RAZKL KANTARA1.00lv 08:35 12:25 19:03
KANTARA1.00lv 08:36 12:26 19:04
GROBISHTEN PARK1.00lv 08:39 12:29 19:07
RAZKLON KRUSHKITE2.10lv 08:49 12:39 19:17
KRUSHKITE2.10lv 08:51 12:41 19:19
Stop Price 09:15 12:40 19:20
KRUSHKITE 09:15 12:40 19:20
RAZKL KRUSHKITE1.00lv 09:19 12:44 19:24
RAZKLON KANTARA1.00lv 09:26 12:51
GROBISHTEN PARK1.00lv 09:29 12:54
KANTARA1.00lv 09:32 12:57
ZORA1.60lv 09:37 13:02 19:34
TSENTAR/Asparuhovo/2.10lv 09:39 13:04 19:36
NARODNI BUDITELI2.10lv 09:40 13:05 19:37
LYUBEN KARAVELOV2.10lv 09:40 13:05 19:37
KALIN2.10lv 09:41 13:06 19:38
DZHANAVARA2.10lv 09:42 13:07 19:39
K Z2.10lv 09:46 13:11 19:43
8-mi DEKEMVRI2.10lv 09:47 13:12 19:44
MAKEDONSKI DOM2.10lv 09:49 13:14 19:46
DIMCHO DEBELYANOV-22.10lv 09:51 13:16 19:48
ZHP Gara-22.10lv 09:53 13:18 19:50